پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

نامه ای به عشق کوچولوم

پارمیسا جانم عشقم  امیدم  روزی که به دنیا امدی باور نمی شد این فرشته کوچولو برای من باشه باورم نمی شد خدا آرزویم را بر آورده کرده است. هرروز بزرگتر شدی با نگاهت مرا لحظه به لحظه عاشقتر کردی...   گفتی بابا...گفتی بده ..گفتی آب..بیا ....عمه ...به به ...دخترم نگاه کن مرا و بگو مامان...   و یک روز صبح زیبا بیدار شدم با صدای تو... ماما...................ماااااااااااااااااااااااااااماااااااا و صورتم از ریختن اشکی ناگهانی خیس شد و تو شدی تمام زندگیم... پارمیسای  شیرینم..پارمیسا امیدم پارمیسا آرزوم....تقصیر من نست که اینگونه عاشق و اسیر تو هستم.... دخترم دیگر از این زندگی چه می خواهم..جز دیدن رشد تو س...
15 آذر 1394

عسل خانم 14 ماه شده

عسل مامان دختر خوشگلم یک ماه دیگه بزرگتر شده الهی فدات بشم خوشگلم که اینقدر شیرینی وشیطون (برعکس قیافه مظلومت)   تازه بعد از یک سالگی هم خیلی بد غذا شدی که مامان ناراحت میکنی ولی من به هر طریقی  شده بهت یه کم میدم پارمیسا جانم دیگه کاملا راه میره فکرکنم روزی 10کیلومتر فدات بشم خوشگل مامان که تاتا می کنی ذوق داری   29/8/93 خانه بابایی احمد   پارمیسا خانم یه مدت سوار میز هوشش میشد که ما فهمیدیم خانم چرخ می خواد  که اینهم چرخش که خیلی هم دوستش داره وباهاش بازی می کنه     این هم پارمیسا خانم بعد از دیدن بخاری برای اولین بار   این که می گن دختر یعنی این برام تلویزیو...
3 آذر 1394
1